วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชา (ปวช.) และประกาศนียบัตรวืชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียดในการรับสมัครต่างๆ ดังนี้
🔹เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

 

🔹ระดับชั้น ปวช. สาขาที่เปิดรับสมัคร

ประเภทอุตสาหกรรม
     - ช่างยนต์
     - ช่างกลโรงงาน
     - ช่างเชื่อมโลหะ
     - ช่างไฟฟ้ากำลัง
     - ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทพาณิชยกรรม
     - การบัญชี
     - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

🔸ระดับชั้น ปวส. สาขาที่เปิดรับสมัคร
ประเภทอุตสาหกรรม
     - เทคนิคเครื่องกล
     - ไฟฟ้า
     - อิเล็กอุตสาหกรรม
ประเภทบริหารธุรกิจ
     - การบัญชี
     - เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

🔸หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1. ฉบับ
    3. สำเนาหลักฐาสแสดงคถณวุฒิการศึกษา (ใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน)
    4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
         (รูปถ่ายไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

🔹สมัครด้วยตนเอง ได้ที่วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
🔺โปรดใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านด้วยนะคะ
เพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิดนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา2564

 

 

สามารถสมัครเรียนออนไลน์กันได้ที่👇🏻👇🏻👇🏻

 

ปวช.
https://forms.gle/TdvmNjdSUvAPYEwE9

 

ปวส.
https://forms.gle/2AM4GSa42icGmvCp7