ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย

ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อศจ.บุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563