วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชา (ปวช.) และประกาศนียบัตรวืชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียดในการรับสมัครต่างๆ ดังนี้
🔹เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป