ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
ที่อยู่
199 หมู่ที่ 4 ถนนประโคนชัย - บุรีรัมย์
ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
โทรศัพท์
044 - 634709
โทรสาร
044 - 634708
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website
www.facebook.com/PKC.ICEC
ประวัติสถานศึกษา
ประวัติความเป็นมา
		วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (ศูนย์การเรียนรู้ประโคนชัย) ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เพื่อขยายการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้กว้างขวาง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนและประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน อีกทั้งเป็นการสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล
 
		คณะทำงานนำโดยผู้อำนวยการนิวัติ  ตังวัฒนา (อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์) ได้แต่งตั้งให้นายพิชิต  วงศ์คำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย คณะทำงานได้สำรวจพื้นที่ก่อตั้งโดยกำหนดในเบื้องต้นบนพื้นที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ คณะทำงานได้สำรวจ  และเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ สภาพชุมชนและความพร้อมด้านชุมชนและอื่น ๆ พบว่าพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันมีความเหมาะสมหลายประการ เช่น การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก    มีความพร้อมด้านชุมชน ท้องถิ่นและสามารถรองรับเยาวชนจากพื้นที่อำเภอซึ่งห่างไกลจากตัวจังหวัด ข้อมูลทั้งหมดคณะกรรมการได้รวบรวมนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาและได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ลงนามในประกาศจัดตั้งโดย          พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “หนองตราด” หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 47 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา เพื่อจัดสร้างวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 16,800,000 บาท ผูกพันงบประมาณถึงปีงบประมาณ 2558   
		ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557 เปิดทำการเรียนการสอนรุ่นแรก ณ สำนักงานชั่วคราว เขตพื้นที่ประถมศึกษา เขต 2 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 5 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


		ปีงบประมาณ 2557 อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร (4 ชั้น) ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยนายพิชิต วงศ์คำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานจัดตั้ง และเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มอีก 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
		ปี พ.ศ. 2559 วิทยาลัยได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เป็นวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
		ปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน จากแผนและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีวศึกษา สร้างความนิยมในการเรียนการสอนวิชาชีพให้กับสังคม มีเป้าหมายเพิ่มปริมาณผู้เรียน และให้ใช้กิจกรรมบริการสังคม ในโครงการวาระพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา จากการดำเนินงานดังกล่าว วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย ได้ขยายบทบาทการอาชีวศึกษาสำหรับผู้เรียนให้มีคุณภาพตา มาตรฐานการอาชีวศึกษา ค้นคว้า พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ 

		ปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงาน (1 ชั้น) จำนวน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 6,252,800 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณเดียว    ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาการบัญชี 
ทำเนียบผู้บริหาร (ช่วงประสานงานจัดตั้ง)
		1. นายนิวัติ	ตังวัฒนา	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ปี พ.ศ. 2556 - 2556 
		2. นายบุญเลิศ	สัสสี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ปี พ.ศ. 2556 - 2559
		3. นายพิชิต	วงศ์คำ	รองผู้อำนวยการฯ ผู้ประสานงานฯ ปี พ.ศ. 2557 – 2559
ทำเนียบผู้บริหาร (ช่วงประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559)
		4. นายภูวดล	มิ่งขวัญ	ผู้อำนวยการปี พ.ศ. 2559 – 2560
		5. นายนนท์ธพันธุ์	พิมพา	ผู้อำนวยการปี พ.ศ.2560 – 2562
       6. นายวรงจ์ แก้วบุญเรือง  ผู้อำนวยการปี พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน
การจัดการศึกษา
ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย ได้เปิดทำการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแบบเรียนปกติเต็มเวลาในสถานศึกษา และหลักสูตรแบบเรียนร่วมกับสถานประกอบการที่เรียกว่า ระบบทวิภาคี    ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามรายละเอียดดังนี้

		1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
			1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4 สาขางาน ได้แก่
				 1. สาขาวิชาช่างยนต์	สาขางานยานยนต์
				2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	สาขางานไฟฟ้ากำลัง
		    3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์	สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
				4. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 	สาขางานโครงสร้าง
			1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 สาขางาน ได้แก่
			   1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล	สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวช.)
				 2. สาขาวิชาไฟฟ้า	สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ปวช./ม.6)
		2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
			2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยกรรม 2 สาขางาน ได้แก่
				 1. สาขาวิชาการบัญชี	สาขางานการบัญชี
			   2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
			2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจ 1 สาขาได้แก่
			   1. สาขาวิชาการบัญชี	สาขางานการบัญชี (ปวช./ม.6)